Tietosuojaseloste

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Gide on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

Gidellä tarkoitetaan osakeyhtiö Gide Oy:tä, joka ylläpitää www.gide.fi verkkokauppaa. Palvelulla tarkoitetaan Giden tarjoamaa palvelua, www.gide.fi verkkokauppaa ja uutiskirjettä. Asiakkaalla tarkoitetaan Giden palveluja käyttävää henkilöä, verkkosivujen käyttäjää sekä uutiskirjeen vastaanottajaa

Gide noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun asiakas käyttää Giden palveluja. Mikäli asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, asiakas ei voi käyttää palveluja, koska palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin nimi
Gide Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Gide Oy, ly-tunnus: 2242979-9

Tullikatu 6, 33100 TAMPERE

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: [email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kaupan alan toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten toimittamisen ja laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Gide käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia Giden liiketoiminnassa.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:
– Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä
– Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
– Liiketoiminnan kehittäminen
– Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentamiseen
– Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit
– Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme

Palvelun tarjoaminen;
– Asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja palvelun kehittämiseksi
– Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen
– Palvelun tietoturvasta huolehtiminen, väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen sekä vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen
– Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen
Gide kerää tiedot suoraan asiakkaalta, jotka asiakas ilmoittaa rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi tai käyttäessään palvelua ostaessaan tuotteita www.gide.fi verkkokaupasta. Asiakas antaa yhteystietoja ostoskorissa sekä tilatessaan uutiskirjeemme tai asioidessaan muutoin kanssamme.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään Giden ja asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, Giden ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, palvelun käyttöön, Giden oikeutettuun etuun tai asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja:
– Perustiedot: nimi, yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilökuntatieto, käyttäjätunnukset
– Maksu- ja maksutapatiedot
– Henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset ja kiellot
– Kiinnostuksen kohteet
– Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät
– Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena
– Muut suostumukseen perustuvat suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot
– Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut
– Käyttäytymistiedot: Asiakkaan verkkokäyttäytymisen ja palvelun käytön seuranta evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla; Kerättyjä tietoja voivat olla verkkoselailuun käytetty kanava, selain, päätelaite, laite- tai evästetunniste, IP-osoite, istuntotunniste ja istunnon aika ja kesto, lokitietoja.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi? Siirrämmekö tietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle

Gide luovuttaa verkkokaupan tilausten yhteydessä yhteistyökumppaneille välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten. Gide käyttää yhteistyökumppaneiden palveluja analyysi- ja personointitarkoituksissa. Gide voi luovuttaa yhteistyökumppanille palvelun käyttötietoja kohdennettujen tarjousten tekemiseksi.

Gide käyttää alihankkijoita it-toimintojen tuottamisessa. Alihankkijat käsittelevät sovitusti asiakkaiden henkilötietoja.Henkilötietojen käyttö on rajattu tiettyyn sopimuksen mukaiseen tehtävään. Käyttäessämme alihankkijoita, huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään lain ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Gide käyttää yhteistyökumppaneina ja alihankkijoina vain luotettuja toimijoita. Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat sijaita Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle. Huolehdimme siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista ja käytämme henkilötietojen käsittelysopimuksissa EU:n hyväksymiä siirtomenettelyitä kuten EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttamiseen asiakas on antanut suostumuksen esimerkiksi tietyn kampanjan yhteydessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle, mikäli Gide on mukana liiketoimintajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyjä ovat esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot.

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen
Gide säilyttää asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Gide huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä ja toisaalta käsittelyn tarkoituksen mukaiset henkilötiedot suojataan luvattomalta käsittelyltä, hävittämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittamiselta ja asiattomalta pääsyltä. Otamme huomioon henkilötietojen suojaamisessa ja säilyttämisessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle sekä käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet ja erilaiset uhkatekijät.

Giden palvelun, verkkokaupan, palvelimien ja kaupan tietojärjestelmien tietoturva on korkeatasoista ja ne on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Gide huolehtii henkilökunnan, sisäisten prosessien ja toimitilojensa turvallisuudesta henkilötietojen suojaamiseksi. Gidepyrkii muutoinkin toteuttamaan kaikki tarkoituksenmukaiset menettelytavat henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääkseen ja havaitakseen mahdollisen ulkopuolisen pääsyn henkilötietoihin.

Henkilötietoja käsittelevät Giden omat koulutetut työntekijät .Työntekijät on koulutettu käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tiettyjä henkilötietoja käyttävät kolmannet osapuolet. (katso edellä: Kenelle luovutamme henkilötietoja). Kyseiset yhteistyökumppanit ovat luotettavia ja niiden toimintaa seurataan koko ajan. Yhteistyökumppaneiden kanssa on laadittu kirjalliset henkilötietojen käsittelysopimukset, joissa on huomioitu tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

Mitä valintamahdollisuuksia ja oikeuksia asiakkaalla on?
Palveluun rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. Asiakas voi tehdä markkinointia koskevat valinnat palvelun omilla sivuilla, esimerkiksi ottaako hän vastaan markkinointia vai ei. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten toimintoja voidaan muuttua, lisätä tai poistaa kokonaan.

Asiakkaalla on oikeus saada vahvistus käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa mukaan lukien jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Asiakas voi vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Henkilötiedon käsittelyn perustuessa asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, asiakas voi peruuttaa suostumuksen.

Mikäli asiakas katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että Gide on toiminut lainvastaisesti, asiakkaalla on vapaa oikeus reklamoida Gidelle asiasta. Gide on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, joten haluamme korjata mahdolliset puutteet. Asiakkaalla on oikeus myös tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Voiko Tietosuojaseloste muuttua?
Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio palvelussa, minkä kehotamme säännöllisesti tarkistamaan.